กรมการข้าว

สารพันปัญหา
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 
                                                                      
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการข้าว 
50 เกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900
โทร 02-561-2879  FAX 02-561-2879
ภายในวันที่  18 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ      
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน  2565  ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://ricethailand.thaijobjob.com/
คำตอบ : ชำระเงินได้  ตั้งแต่วันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน  2565  ตลอด 24 ชั่วโมง  ผู้สมัครสอบสามารถชำระได้ 3 ช่องทาง ดังนี้  (1) ชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน  2565 ภายในเวลาทำการของธนาคาร (2) ชำระเงินผ่านทางตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน  2565 ภายในเวลา 22.00 น. (3) ชำระผ่านทางแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 22.00 น.  โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
- ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 300 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565  ทางเว็บไซต์ https://ricethailand.thaijobjob.com/ หัวข้อ"รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานประจำห้องทดลอง เจ้าหน้าที่เกษตร ช่างเครื่องกล ลูกมือช่าง และนักกีฏวิทยา "
คำตอบ : กรมการข้าวจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกให้ทราบใน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ทางเว็บไซต์  https://ricethailand.thaijobjob.com/ หัวข้อ "รับสมัครงาน"
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ โทร  โทร 02-561-2879  FAX 02-561-2879 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร.0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. Line ID : @thaijobjob